MIVA Polska zaprasza na XVIII Ogólnopolską Pielgrzymkę Kierowców na

Jasną Górę w dniach 10 -11 maja 2019 r.

 

Intencje pielgrzymkowe 2019

Proszę o modlitwę na Jasnej Górze w czasie XVIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kierowców. We wszystkich intencjach będziemy się modlić podczas Apelu Jasnogórskiego 10 maja oraz podczas Mszy Świętej 11 maja 2019 r. przed Cudownym Wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej. Ofiary złożone z okazji XVIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kierowców na Jasną Górę zostaną przeznaczone jako pielgrzymkowy dar na pomoc w zakupie rowerów dla katechistów do Republiki Centralnej Afryki w diecezji Bouar, gdzie Ordynariuszem jest polski misjonarz bp. Mirosław Gucwa. 

 

separator

                                                                           Piotrków Trybunalski 15.03.2019r.
 
 
  
Walne Zebranie Stowarzyszenia 
Ośrodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów 
Regionu Piotrkowskiego 
 
 
 
 
 • Powitanie członków przez Prezesa SOSKiI RP.
 • Wystąpienie Dyrektora WORD i Egzaminatora Nadzorującego.
 • Zaprezentowanie projektu porządku obrad proponowanego przez Zarząd.
 • Uchwalenie porządku obrad.
 • Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia (przewodniczący, z-ca, sekretarz).
 • Wybór Komisji Mandatowej.
 • Przerwa na sprawdzenie przez KM, czy spełnione zostały wymogi statutowe i regulaminowe,niezbędne do wręczenia mandatów członkom Stowarzyszenia.
 • Komunikat Komisji Mandatowej o zdolności WZ do podejmowania uchwał.
 • Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2018 r.
 • Sprawozdanie Skarbnika.
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 
 • Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
 • Przedstawienie projektu zwiększenia składek przez członków stowarzyszenia.
 • Wolne wnioski.
 • Dyskusja nad sprawozdaniami.
 • Głosowanie nad zatwierdzeniem bilansu finansowego SOSKiI za 2018 rok.
 • Podjęcie uchwały o przeznaczeniu nadwyżki finansowej uzyskanej w 2018 roku.
 • Głosowanie nad udzieleniem absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, Zarządowi.
 • Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej. 
 • Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu.
 • Uchwalenie programu działania SOSKiI RP na 2019r.
 • Zamknięcie obrad.

 

 

 
 
 
 
                                                                                               Hyży Zbigniew
                                                                                              Prezes SOSKiIRP
 
separator
W dniu 15.03.2019 r w WORD Piotrków o godz 13.30,
odbędzie się 
Walne Zebranie SOSKiIRP 
 
W niedługim czasie napiszemy szczegółowy program zebrania.
Zebranie jest tylko dla członków stowarzyszenia.
 
Prezes Zbigniew Hyży
 
separator
 
 
 

Dodatkowe informacje