Statut

Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów Regionu Piotrkowskiego

ROZDZIAŁ I

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę:

Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów Regionu Piotrkowskiego, zwane dalej SOSKiI.

§2

Terenem działania SOSKiI jest cały Kraj, a siedzibą jego władz miasto Tomaszów Mazowiecki.

§3

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr. 20 poz. 104) oraz postanowień niniejszego statutu.

§4

SOSKiI posiada osobowość prawną. Może używać pieczęci, barw i odznak zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczpospolitej Polskiej.

§5

SOSKiI może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji motoryzacyjnych o tym samym lub podobnym profilu działania oraz tworzyć związki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

ROZDZIAŁ II

CHARAKTER, CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§6
1.SOSKiI jest samorządnym, dobrowolnym stowarzyszeniem osób prowadzących czynną działalność w zakresie kształcenia kierowców i kandydatów na kierowców.
2.SOSKiI jest społeczną organizacją pozarządową.
3.Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§7

1.     Celem SOSKiI jest zapewnienie swym członkom możliwości pełnego uczestniczenia w kształtowaniu i rozwoju kultury kierowania pojazdami, systematycznego podnoszenia poziomu szkolenia, kształtowania postaw obywatelskich i etyki zawodowej swoich członków, zapewnienia warunków sprzyjających rozwijaniu ich warsztatu zawodowego, ochrony praw zawodowych członków oraz roztaczanie nad nimi opieki prawnej.

2.     SOSKiI jest reprezentantem swoich członków w kontaktach z organami administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz z innymi stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na terenie RP.

§8

Cele swoje realizuje poprzez:

1.     Wielorakie formy aktywnej współpracy z organami władzy i administracji państwowej RP, współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi i zawodowymi w zakresie kształtowania roli i podnoszenia poziomu kształcenia kierowców.

2.     Aktywne działanie w zakresie:

a)    występowania do właściwych władz z wnioskami i postulatami odnośnie programów, trybu i warunków szkolenia oraz egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców, jak również w innych sprawach związanych z działalnością gospodarczą członków,

b)    publicznego wyrażania opinii w sprawach określonych w pkt. a,

c)     organizowanie kursów, wykładów i seminariów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, techniki jazdy oraz zagadnień pokrewnych zarówno dla członków i ich współpracowników jak i dla osób trzecich,

d)    reprezentowanie członków wobec instytucji i organizacji ubezpieczeniowych przy wszelkich negocjacjach i zbiorowym zawieraniu umów,

e)    organizowanie regularnych spotkań mających na celu swobodną wymianę doświadczeń, dyskusji merytorycznych związanych z działalnością członków SOSKiI,

f)      inicjowanie współzawodnictwa i nagradzanie najlepszych członków SOSKiI.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH OBOWIĄZKI I PRAWA

§9

Członkowie SOSKiI dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. honorowych,
3. wspierających. 

§10

1. Członkiem zwyczajnym SOSKil może być pełnoletni obywatel RP, który:

1. prowadzi działalność gospodarczą w dziedzinie szkolenia kierowców i kandydatów

    na kierowców, wykonuje zawód instruktora nauki jazdy lub posiada uprawnienia instruktora nauki jazdy,

2. lub kieruje działalnością opisaną w pkt.1,

3. uznaje postanowienia statutu SOSKiI,

4. złoży deklarację członkowską,

5. uchwałą Zarządu zostanie przyjęty w poczet członków SOSKiI.

2. Członkostwo w Stowarzyszeniu jest dobrowolne i w niczym nie ogranicza samodzielności członków Stowarzyszenia.

 

§11

1.     Członkiem honorowym może być osoba zasłużona dla spraw szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców lub w dziedzinie motoryzacji.

2.     Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków SOSKiI na wniosek Zarządu. 

§12

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością SOSKiI i płacąca zadeklarowane składki.

§13

Do obowiązków członka SOSKiI należą:

1.     rzetelna współpraca w dziedzinie szkolenia,

2.     aktywne współdziałanie w realizacji celów,

3.     przestrzeganie zasad etyki zawodowej,

4.     terminowe opłacanie składek członkowskich - do końca pierwszego kwartału każdego roku, nowi członkowie wpłacają składki w terminie 30 dni od daty otrzymania Uchwały Zarządu o przyjęciu do Stowarzyszenia.

5.   przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał organów SOSKiI.

6. ponoszenie innych świadczeń finansowych na rzecz SOSKiI w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie,

§14

 1. 1.Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji, zwykłą większością głosów, w formie uchwał
 2. 2.Zarząd podejmuje decyzję nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia deklaracji i powiadamia wnioskodawcę.

 

§15

Od uchwały odmawiającej przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia, służy zainteresowanemu, w terminie 14 dni od daty zapoznania z decyzją, prawo odwołania do najbliższego Walnego Zebrania Członków SOSKiI.

§16

1.     Członek zwyczajny SOSKiI posiada następujące prawa:

a)    prawo uczestniczenia w Walnych Zebraniach członków SOSKil z prawem głosowania i zgłaszania wniosków,

b)    czynne i bierne prawo wyborcze,

c)     prawo do korzystania z wszelkich świadczeń i urządzeń SOSKiI.

2.     Członek honorowy ma prawa:

a)    uczestniczenia w Walnym Zebraniu

b)    prawo korzystania z wszelkich środków i urządzeń SOSKiI.

§17

Przynależność do SOSKiI ustaje na skutek:

1.     śmierci członka lub ustania osobowości prawnej członka wspierającego,

2.     wystąpienia na własną prośbę zgłoszonego na piśmie,

3. Skreślenia z listy członków przez Zarząd, z powodu zalegania z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.

4. Zaprzestania działalności określonej w § 10 ust. 1 pkt. 1, 2.

5.     wykluczenia:

a)    prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,

b)    w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo z niskich pobudek, mającego związek z prowadzoną działalnością lub skazania na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych,

c)     uporczywego naruszania postanowień niniejszego statutu lub uchwał organów SOSKiI,

d)    działania na szkodę osób szkolonych lub SOSKiI.

§18

1.     Utrata członkostwa z przyczyn określonych w §17 ust. 3, 4, 5 pkt. b, c, d następuje w wyniku uchwały Zarządu SOSKiI.

2.     Członek wykluczony lub skreślony ma prawo ubiegać się o ponowne przyjęcie po upływie 2 lat od skreślenia i po ustaniu przyczyn wymienionych w §17 ust. 5 pkt. b.

3.     Od uchwały Zarządu SOSKiI powodującej utratę członkostwa, z przyczyn określonych w pkt. 1, przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków, które należy wnieść na piśmie, za pośrednictwem Zarządu, w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wykluczeniu.

4. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE   NACZELNE   SOSKiI

§19

Władzami naczelnymi są:
1.Walne Zebranie Członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
4. Sąd Koleżeński
Kadencja władz SOSKiI trwa 4 lata. 

§20

Uzupełnienia składu Władz naczelnych określonych w § 19 ust. 2 - 4, można dokonać poprzez dokooptowanie spośród kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów podczas wyborów przeprowadzonych przez Walne Zebranie Członków. W razie zmniejszenia składu władz o ponad 2/5 Walne Zebranie Członków dokonuje wyborów uzupełniających.

§21

 1. Uchwały Władz naczelnych stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
 2. Każdy członek posiada jeden głos i może być reprezentowany jednoosobowo.
 3. Posiedzenia Zarządu są ważne i zdolne do powzięcia ważnych uchwał, jeśli jest na nich obecnych, co najmniej połowa członków a w przypadku trzyosobowego Zarządu – dwóch członków.
 1. 4.Uchwały Walnego Zebrania Członków pierwszym terminie, zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania, w drugim terminie zapadają zwykłą większością głosów – bez względu na liczbę obecnych.

§22

 1. 1.Szczegółowe zasady działania władz SOSKiI określają regulaminy uchwalone przez Walne Zebranie Członków.
 2. 2.Walne Zebranie Członków może upoważnić Władze Naczelne określone w § 19 ust. 2 - 4, do uchwalenia swoich regulaminów dział

 

§23

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą SOSKiI. Może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§24

 1. 1.Walne Zebranie Członków (WZC) jest zwoływane przez Zarząd raz w roku, nie później niż do dnia 30 listopada, przy czym termin, miejsce i porządek obrad muszą być podane do wiadomości członkom listownie lub telefoniczne nie później niż 14 dni przed terminem zebrania WZC.
 2. 2.Walne Zgromadzenie obraduje na podstawie przyjętego Regulaminu Obrad.
 3. 3.Przewodniczącego WZC, sekretarza i protokolanta wybiera WZC.

§25

1.     Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje uchwałą Zarząd w celu rozpatrzenia w trybie pilnym spraw dotyczących całego stowarzyszenia. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania mogą zgłosić:

 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna,
 • 20% członków SOSKiI.

2.     Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w terminie najpóźniej 30 dni od dnia otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały.

3.     Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane, a uchwały podejmuje zwykłą większością głosów.

§26

Udział w Walnym Zebraniu biorą:

1.     Członkowie zwyczajni z głosem decydującym.

2.     Członkowie honorowi, wspierający i zaproszeni przez Zarząd goście z głosem doradczym.

§27

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1.     uchwalenie programu działania SOSKiI i jego władz,

2.     uchwalenie zasad finansowania SOSKiI, wysokości składek i innych świadczeń członków,

3.     podejmowanie decyzji o zmianie statutu oraz rozwiązaniu SOSKiI,

4.     nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego SOSKiI,

5.     podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi, na wniosek Komisji Rewizyjnej,

6.     uchwalanie regulaminów pracy władz naczelnych SOSKil,

7.     wybór:

 • Prezesa Zarządu,
 • 3 - 8 członków Zarządu,
 • 3-5 członków Komisji Rewizyjnej,
 • 3-5 członków Sądu Koleżeńskiego.

8. Rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia od decyzji Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia.

9. Rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.

10.  Podejmowanie uchwał niezastrzeżonych do kompetencji innych organów władz naczelnych Stowarzyszenia.

§28

1.    Uchwały Władz, z zastrzeżeniem przepisu § 46, podejmowane są w głosowaniu jawnym lub tajnym.

2.    Osoba przewodnicząca obradom Władz zarządza głosowanie tajne na wniosek:

a)     Zarządu,

b)    2/3 liczby osób z głosem stanowiącym, obecnych na obradach.

§29

Zarząd konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu wybierając spośród członków wybranych na Walnym Zebraniu Członków 1- 2 Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.

§30

Do kompetencji Zarządu należy kierowanie działalnością stowarzyszenia w czasie kadencji, a w szczególności:

1.     wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

2.     ustalanie planów działalności i czuwanie nad ich realizacją,,

3.     zatwierdzanie budżetów i bilansów rocznych,

4.     zwoływanie i przygotowywanie Walnych Zebrań Członków,

5.     opracowywanie sprawozdań,

6.     podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych SOSKiI,

7.     reprezentacja SOSKiI na zewnątrz,

8.     podejmowanie uchwał w sprawach zwolnień i ulg przy opłacaniu składek.

9. powoływanie stałych lub doraźnych Komisji mających charakter opiniodawczy, doradczy lub roboczy.

§31

Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub Wiceprezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§32

Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu konstytuuje się wybierając: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

§33

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1.     kontrola, co najmniej raz w roku całokształtu działalności SOSKiI i jego wszystkich władz, a w szczególności gospodarki finansowej,

2.     złożenie na Walnym Zebraniu Członków SOSKiI sprawozdania ze swej działalności,

3.     wnioskowanie w sprawie udzielania absolutorium dla ustępującego Zarządu.

4.     występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków.

§34

Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu we wszystkie dokumenty SOSKiI.

§35

Sąd Koleżeński konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu wybierając spośród siebie: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

§36

Sąd Koleżeński orzeka w sprawach dotyczących naruszania postanowień Statutu, uchwał władz Stowarzyszenia, zasad etyki zawodowej, współżycia koleżeńskiego, innych wykroczeń naruszających dobre imię SOSKiI, rozstrzyga również spory powstałe między członkami SOSKiI na tle działalności SOSKiI.

§37

1.     Sąd Koleżeński orzeka następujące kary organizacyjne:

a) upomnienie,

b) nagana,

c)  zawieszenie w prawach na okres od 3 do 6-ciu miesięcy,

d) wykluczenie z SOSKiI.

Zawieszenie nie pociąga za sobą utraty prawa do pomocy prawnej.

2 Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego służy odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od doręczenia za pośrednictwem Zarządu

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK SOSKiI

§38

Majątek SOSKiI stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§39

Na fundusze składają się:

 1. 1.składki członkowskie,

2.     inne świadczenia członkowskie,

3.     zapisy, darowizny, subwencje, dotacje i spadki,

4.     dochody z działalności własnej,

5.     dochody z działalności gospodarczej zgodnej i obowiązującymi przepisami,

6.     wpływy ze zbiórek i imprez publicznych,

7. wpływy z innych źródeł, w tym z odsetek od wkładów bankowych oraz pożyczek udzielonych innym osobom fizycznym i prawnym, również w formie nabycia papierów wartościowych.

§40

1.     Majątek Stowarzyszenia służy realizacji statutowych celów i zadań i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

2.     Składki majątku pochodzące ze źródeł określonych w § 40 pkt. 3 mogą zostać użyte we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

3.     Dochody ze zbiórek i imprez publicznych mogą być wykorzystane wyłącznie zgodnie z celem, dla którego je zorganizowano.

§41

 1. 1.Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach.

2. Przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej określa Zarząd Stowarzyszenia.

3. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony na realizacje celów statutowych.

§42

Wszelkie dokumenty pociągające za sobą zobowiązania finansowe lub zmianę substancji majątkowej SOSKiI podpisuje prezes lub wiceprezes oraz skarbnik Zarządu (zasada dwóch podpisów), lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie.

§43

Dokumenty zawierające oświadczenia woli niezwiązane z zaciąganiem zobowiązań finansowych podpisuje jednoosobowo prezes lub wiceprezes, względnie inny upoważniony członek zarządu.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SOSKiI

§44

1.     Propozycje zmian Statutu zgłasza Komisja Statutowa powołana przez Walne Zebranie Członków SOSKiI lub Zarząd.

2.     Projekt zmian Statutu winien być złożony nie później niż 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków SOSKiI.

§45

1.     W razie powzięcia uchwały o rozwiązaniu SOSKiI Walne Zebranie Członków powołuje Komisję Likwidacyjną, która zgodnie z wytycznymi Walnego Zebrania przeprowadzi likwidację.

§46

Zmiana statutu i rozwiązanie SOSKiI wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków SOSKiI podjętej większością 2/3 głosów przy obecności w pierwszym terminie, co najmniej 2/3 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.


Dodatkowe informacje