Piotrków Trybunalski 15.03.2019r.
 
 
  
Walne Zebranie Stowarzyszenia 
Ośrodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów 
Regionu Piotrkowskiego 
 
 
 
 
 • Powitanie członków przez Prezesa SOSKiI RP.
 • Wystąpienie Dyrektora WORD i Egzaminatora Nadzorującego.
 • Zaprezentowanie projektu porządku obrad proponowanego przez Zarząd.
 • Uchwalenie porządku obrad.
 • Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia (przewodniczący, z-ca, sekretarz).
 • Wybór Komisji Mandatowej.
 • Przerwa na sprawdzenie przez KM, czy spełnione zostały wymogi statutowe i regulaminowe,niezbędne do wręczenia mandatów członkom Stowarzyszenia.
 • Komunikat Komisji Mandatowej o zdolności WZ do podejmowania uchwał.
 • Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2018 r.
 • Sprawozdanie Skarbnika.
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 
 • Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
 • Przedstawienie projektu zwiększenia składek przez członków stowarzyszenia.
 • Wolne wnioski.
 • Dyskusja nad sprawozdaniami.
 • Głosowanie nad zatwierdzeniem bilansu finansowego SOSKiI za 2018 rok.
 • Podjęcie uchwały o przeznaczeniu nadwyżki finansowej uzyskanej w 2018 roku.
 • Głosowanie nad udzieleniem absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, Zarządowi.
 • Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej. 
 • Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu.
 • Uchwalenie programu działania SOSKiI RP na 2019r.
 • Zamknięcie obrad.

 

 

 
 
 
 
                                                                                               Hyży Zbigniew
                                                                                              Prezes SOSKiIRP
 
separator

Dodatkowe informacje